ทันระบาด

ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก

คืออะไร?

ชุดซอฟต์แวร์ "ทันระบาด" ประกอบด้วย 4 แอพพลิเคชันหลัก ได้แก่

Generic placeholder image

TanRabad-Survey

บันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยเจ้าหนาที่สาธารณสุข

Generic placeholder image

TanRabad-Watch

ติดตามสถานการณ์ระบาดแบบเรียลไทม์

Generic placeholder image

TanRabad-Report

จัดทำรายงานผมการสำรวจ และสถานการณ์ระบาด

Generic placeholder image

TanRabad-EOC

กำกับและติดตามการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

TanRabad-Survey

โมบายแอพพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับการระบุพิกัดของบ้าน/อาคาร และรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาทันทีภายหลังการสำรวจฯสิ้นสุด

คู่มือทันระบาดสำรวจ

TanRabad-Watch

เว็บแอพพลิเคชันที่นำเสนอสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบแผนที่ และตาราง โดยอ้างอิงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับพื้นที่ที่สนใจ ได้แก่ จังหวัด อำเถอ และตำบล ทั้งนี้ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบาดวิทยาจากสำนักระบาดวิทยา และข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจาก TanRabad-SURVEY

เปิดแอปพลิเคชัน

TanRabad-Report

เว็บแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างรายงานการระบาดของไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ ในรูปกราฟ ตาราง และแผนที่ บนพื้นฐานของข้อมูลสะสมหรือต่อเนื่อง ข้อมูลในภาพรวมหรือเชิงเปรียบเทียบ และอ้างอิงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นที่ และช่วงเวลาที่สนใจ

เปิดแอปพลิเคชัน

TanRabad-EOC

เว็บแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการกำกับและติดตามการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

เปิดแอปพลิเคชัน

ติดต่อ

Help desk

tanrabad.helpdesk@gmail.com

Social